พันธกิจและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์(Vision)

“เราจะมุ่งมั่น ในการผลิตยาและอาหารเสริมสมุนไพร ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในสิบของอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศไทย”

พันธกิจ (Mission)

  1. เราจะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าที่องค์กรมีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามตำรับแพทย์แผนไทย
  2. เราจะให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคต่อลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง